การศึกษาเผยให้เห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีอิทธิพล